مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
1. Starter Plan - 100MB Disk space
5GB Bandwidth
Rs: 50/-month

2. Extra Plan - 1GB Disk Space [SSD]
10GB Bandwidth
Cpanel
Website Builder
Rs: 75/- month

3. Personal Plan - 2GB Disk Space [SSD]
20GB Bandwidth
Rs: 100/- month

4. Small Business Plan - 5GB Disk space [SSD]
50GB Bandwidth
Only 200/- month

5. Professional Plan - 10GB Disk Space [SSD]
100GB Bandwidth
Rs:350 month

BIZ-L - 2GB Disk Space
200GB Bandwidth
Rs: 4500/- Year

BIZ-M - 1GB Disk Space
150GB Bandwidth
Rs: 3200/- Year

BIZ-XL - 5GB Disk Space
250GB Bandwidth
Rs: 7500/- Year

BIZ-XXL - 10GB Disk Space
300GB Bandwidth
Rs: 10000/- Year

Max 100GB - 100GB Disk Space
250GB Bandwidth
Rs:29000/- Year

Max 50GB - 50GB Disk Space
250GB Bandwidth
Rs:15000/- Year

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (23.20.25.122) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution